9766.-Νέον έτος 1863 [κάτω:] Ό Διανομεύς τής Νυκτός. Μφ. 0 22 Χ 0 30. Στίχοι. "Αρχ. Ή δεκάτη 'Οκτωβρίου νΰξ προς δόξαν τών 'Ελλήνων - - - ΙΒ,90.

Η δεκάτη Οκτωβρίου νυξ προς δόξαν των Ελλήνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η δεκάτη Οκτωβρίου νυξ προς δόξαν των Ελλήνων