9764.-Νέον έτος. 1863 [κάτω:] Ό διανομεύς τής «Ημέρας». Μφ. 0.22x0.29. Στίχοι. "Αρχ. 'Ακτινοβολείς ήμερα εις τό έθνος λαμπρότερα- - -IB, 90. *

Ακτινοβολείς ήμερα εις το έθνος λαμπρότερα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακτινοβολείς ήμερα εις το έθνος λαμπρότερα