9763.-Νέον έτος 1863 [κάτω:] Ό διανομεύς τής Έφημ. τής Κυβερνήσεως, Μφ. 0.24 χ 0.31. Στίχοι.Άρχ. Όχληρόν τό νέον έτος ! μέ τήν λΐίραν εις τάς χείρας- - - IB, 90. *

Όχληρόν το νέον έτος ! μέ τήν λύραν εις τας χείρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όχληρόν το νέον έτος ! μέ τήν λύραν εις τας χείρας