9737.— Λόγος και ωδή Έθνοφΰλακος Εις τήν "Αφιξιν Γεωργίου Α'. Βασι- λέως τών Ελλήνων και τήν Ένωσιν τής Επτανήσου μετά τής Ελλάδος. Ύπό 'Αλε- ξάνδρου Ρίζου Λοχαγοΰ τοΰ Μηχανικοΰ Εκφωνηθείς Τήν 19 Όκτωβρίου εις τήν ΙΙλατεΐαν Λεωτσάκου Έν Έρμουπόλει, δτε εγένετο ή επίσημος τελετή, Έν Έρμουπό- λει, τΰποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος. (Όδός 'Αγοράς αριθ. 39). 1863. Εις 8ον, σ. 14. ΦΣΠ—. #¦
Αλε-ξάνδρου Ρίζου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος