9733. - Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοΰ διευθυντοΰ Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου, Τη 12η Σεπτεμβρίου 1863. Κατά την διανομήν των Βραβείων μετά τάς δημοσίας εξε- τάσεις τοΰ δεκάτου έτους τοΰ Παρθεναγωγείου. Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυ- ρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων 1863. Εις δον, σ. 27. ΔΑΚ—. *
Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος