9725.— Λόγος εκφωνηθείς κατά την εναρξιν των δημοσίων εξετάσεων τοΰ εν Χίω Γυμνασίου, τή 22 Σεπτεμβρίου 1863, υπό τοϋ Γυμνασιάρχου Γεώργιου Σουρία. Εις δον, σ. 24. ΕΒΕ. Β. Ε. I. 1139V, ΓΕΝ. Per 487. -Η-
Γεώργιου Σουρία

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος