9723α. — Λόγος εκφωνηθείς κατά την έ'ναρξιν τοΰ έν Κέρκυρα δικανικού συλλό- γου παρά τού προσωρινού αυτού προέδρου Δόκτωρος Μάρκου Ρώσση, την 1 δεκεμ- βρίου 1863 Εις 8ον, σ. 18. ϊό έλληνικόν κείμενον άκολοιτΟεϊ ιταλική μετάφρασις. Πρβ. αριθ. 9723. Legrand 2355.
Μάρκου Ρώσση

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος