9722.— Λόγος εκφωνηθείς Κατά την 7 'Ιουλίου εις την έ'ναρξιν των Εξετά- σεων Παρά της Κυρίας Άθηνάς Ι. Παγκάλου. Έν Κωνσταντινουπόλει Τΰποις Α. Κορομηλα και Π. Πασπαλλή. (Κατά την όδόν Πεμπτοπαζάρου, αριθ. 3). 1863. Εις 8ον, σ. 6. ΛΟΒ. Κ 1, II. -Η-
Άθηνάς Ι. Παγκάλου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος