9720 —Λόγος εκφωνηθείς έπ' εκκλησίας. Ναόν 'Αγίου 'Ανδρέου την 3 Φεβρουα- ρίου 1863 έν Πάτραις. Ύπό Άλεξ. Ρίζου λοχαγού κλ. εις την κηδείαν τού λοχαγού τοΰ μηχανικού Άλεξ. Σβορώνου. Έν Πάτραις, τΰποις Α. Σ. 'Αγαπητού. Πρβλ. έξώφυλλον 361 τοΰ 1865 της «Πανδώρας». -*
Άλεξ. Ρίζου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος