9713. —Λόγος Γενεθλιακός περί τών τυχών και της φύσεως τής ελληνικής επι- στήμης. Έπί τη είκοσιπενταετηρίδι τοΰ 'Εθνικού πανεπιστημίου εκφωνηθείς υπό Κων- σταντίνου Φρεαρίτου. Κατ5 έντολήν τής 'Ακαδημαϊκής Συγκλήτου. Έν 'Αθήναις, Τΰ- ποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου (Όδός Νικίου Άριτ). 15). 1863. Εις 8ον, σ. 94. ΓΕΝ. Per 176, ΔΑΚ-, ΒΚΧ 13353. *
Κων-σταντίνου Φρεαρίτου.

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος