9710.— Λόγοι επικήδειοι έκφωνηΟέντες εν Σμύρνη και εν Χαλκίδι κατά την κηδείαν και την ανακομιδήν των λειψάνων τοΰ Στρατηγού Νικολα'ου Κριεζωτου. Έν 'Αθήναις, εκ τού τυπογραφείου Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1863. Εις 8ον, σ. ιβ' +18 - 61. Ό έν Σμύρνη λόγος υπό Θωμά Τιμαγένους, οί δ' έν Χαλκίδι ύπό Στεφάνοο Α. Λοόκα, Νικολάου Άποστολίδοο και Κ. Κοοπιτάρη. Έν τέλει στίχοι Π. Σ. Συνοδινού. ΓΕΝ. Ind. 874, IEEE 768. *
Π. Σ. Συνοδινού

Λόγοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι