9709. — Λόγοι επικήδειοι εις τον γενικόν έ'φορον τών αρχαιοτήτων Κυριακόν Πιττάκην και επιτάφιος εϊς τον υίόν αύτοΰ Πλάτωνα Πιττάκην Δικαστήν. Έν 'Αθή- ναις, έκ τοΰ Τυπογραφείου Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1863. Εις 8ον, σ. 24. "Επί τοΰ εξωφύλλου : 1864. Λόγοι τών Φιλίππου 'Ιωάννου, Α. Ραγκαβή και Νικ. Π. Δηλιγιάννη. ΓΕΝ. Biog. 521.
Φιλίππου 'Ιωάννου, Α. Ραγκαβή | καιΝικ. Π. Δηλιγιάννη

Λόγοι επικήδειοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι επικήδειοι