9706. — Λογίδριον Έκφωνηθέν τή 6 8-βρίου έν αρχή τοΰ διά την Ένωσιν τής Επτανήσου συμποσίου. Έν τή ΑΙθοΰση Σλατινιάνου. ύπο Ζαχαρία Π. Σαρδέλλη. Μφ. 0.20x0.33. "Ανευ τόπου και έτους, άλλ' ασφαλώς έν Ρουμανία τφ 1863. ΓΕΝ—, IEEE—. *
Ζαχαρία Π. Σαρδέλλη

Λογίδριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογίδριον