9701. —Κύριε Σπυρίδων Μελισσηνέ συντάκτα τής εφημερίδος ή Εθνεγερσία κλπ. |έν τέλει:] Τυπογραφεΐον Ερμής. Εις 8ον, σ. 6. Έν Κέρκυρα τχ\ 23 Δεκ. 1863. Α. Δάνδολος. Legrand 2345. -Χ-
Α. Δάνδολος

Κύριε Σπυρίδων Μελισσηνέ συντάκτα της εφημερίδος ή Εθνεγερσία κλπ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κύριε Σπυρίδων Μελισσηνέ συντάκτα της εφημερίδος ή Εθνεγερσία κλπ.