9700. — Κυβερνητικόν Γράμμα, ήτοι κανονισμός τής υπηρεσίας τών πολεμικών πληρωμάτων μεταφρασθείς έκ τοΰ γαλλικού και διασκευασθεις κατ' εντολήν τοϋ επί τών Ναυτικών υπουργού προς γνώσιν καΐ όδηγίαν τών έν τοις βασιλικοΐς πληρωμασι τεταγμένων. 'Αθήναι έκ τοΰ Εθνικού Τυπογραφείου. 1863. Εις 16ον, σ. 247. ΜΔΝΦ τοΰ 1864, αριθ. 76.

κανονισμός της υπηρεσίας των πολεμικών πληρωμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. κανονισμός της υπηρεσίας των πολεμικών πληρωμάτων