9698. - Κρίσις αιμοβόρος τών 'Ιουδαίων κατά Ίησοϋ Χριστού τού Σω- τήρος τοΰ κόσμου, [κάτω:] Έν 'Αθήναις 1863. Πίναξ λιθογραφικός μετά κειμένου Σύνθεσις Ίωαννοο Αοόκα. *

Κρίσις αιμοβόρος των Ιουδαίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κρίσις αιμοβόρος των Ιουδαίων