9693. — Κατάλογος Α', σπανίων βιβλίων τής νεοελληνικής φιλολογίας ευρι- σκομένων έν 'Αθήναις παρά Π. Λάμπρω Έν 'Αθήναις, τύποις Λακωνίας 1863. Εις 8ον, α. 36. 'Εξεδόθησαν έτεροι δυο κατάλογοι (Β' κα'ι Γ') τφ 1864 και 1869. ΕΒΕ. ΒΙΒΑ. 229--Μ. *

Κατάλογος Α', σπανίων βιβλίων της νεοελληνικής φιλολογίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατάλογος Α', σπανίων βιβλίων της νεοελληνικής φιλολογίας