9692. — Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων συλλεγέντων έκ τών τελειότερων γραμματικών, λεξικών και συγγραφέων διαιρείται δε εις δΰω τόμους τΩν 0 μεν πρώτος περιέχει τά ιών Πεζογράφων Ρήματα και τά έξ αυτών παραγόμενα Ρη- ματικά, και τά κατά Πεζογράφους όνόματα και τά έξ αυτών παραγόμενα. Ό δε δεύτε- ρος, τά τών Ποιητών κατά Διαλέκτους Ρήματα και τά έξ «ύτών Ρηματικά, και 'Ανώ- μαλα Όνόματα κατά διαλέκτους τών Ποιητών και τά έξ αυτών παραγόμενα. Έκδοσις τετάρτη έπηυξημένη υπό Σπορίδωνος Νικολαι'δοο. Δαπάναι Σ. Σοφή. Τόμος Α'. Έν Ναυπλίω έκ τής τυπογραφίας Κ. Ίωαννίδου. 1863. Εις 8ον, σ. η' +119. Τφ αντφ ετει: Τόμος Β' σ. 112. Πρβλ. άρι*. 6001 και 7596. ΕΒΕ. ΓΛ. 2636Κ. *

Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων