9690. — Κανονισμός τοΰ Συλλόγου «Ή Ένωσις» [έν τέλει:] Κέρκυρα, τη 25 Αύγουστου 1863 έ'. έλ. 'Αντώνιος Καποδίστριας, Πρόεδρος.....Σπορίδων Βροά- κος Γραμματεύς. Εις 8ον, σ. 7. ΑΕΚ—. Μ-

Κανονισμός του Συλλόγου «Ή Ένωσις»

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός του Συλλόγου «Ή Ένωσις»