9682. — Κανονισμός Εκπαιδευτικής Άδελφότητος (Προς διατήρησιν τοΰ ελληνι- κού και άλληλοδιδακτικοΰ τών αρρένων σχολείου). Σμύρνη 1863. Είς 8ον, σ. 10. ΣΒ αριθ. 432. *

Κανονισμός Εκπαιδευτικής Αδελφότητος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός Εκπαιδευτικής Αδελφότητος