9681. — Κανονισμός ακροβολιστών, λογχομαχίας, διδασκαλίας τοΰ ρίμματος, συν- τηρήσεως τών δπλων και καθηκόντων τών αρχιφυλάκων και σκοπών, υπό Χ. Σ. Βυ- ζαντίου έν Αθήναις 1863. Είς—. Κουμανούδης 3, 92.
Χ. | Σ. Βυ-ζαντίου

Κανονισμός ακροβολιστών, λογχομαχίας, διδασκαλίας του ρίμματος, συντηρήσεως των όπλων και καθηκόντων των αρχιφυλάκων και σκοπών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός ακροβολιστών, λογχομαχίας, διδασκαλίας του ρίμματος, συντηρήσεως των όπλων και καθηκόντων των αρχιφυλάκων και σκοπών