9679.-Ίωάννου Μαυροκορδάτου Σμυρναίου Προοίμιον είς το Έλληνικόν Πνεΰμα—«Πολλά γαρ------κίνδυνος» Πίνδαρος εν Νεμ. Η' στίχ. 20, 21 — Μέρος Α'. Ένετίησιν Ίουνίω 1863 "Εκ τοΰ Έλλην. Τυπογραφ. τοϋ 'Αγ. Γεωργίου. Εις 8ον, σ. 38. Τφ αντφ ετει: Μέρος Β'. Αύγοϋστφ 1863. σ. 40. ΜΑΤΧ. 4684. *
Ίωάννου Μαυροκορδάτου

Προοίμιον εις το Ελληνικόν Πνεύμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προοίμιον εις το Ελληνικόν Πνεύμα