9674. - "Ιστορία δύο ψυχών νεωτάτη συγγραφεΐσα μεν υπό νεανίδος γαλλί- δος, Μεταφρασθεΐσα δε ύπό Αικατερίνης Θεοχάρη, Και έπιθεωρηθεΐσα υπό Κων- σταντίνο!) Βαρβάτη, Καθηγητού. Έν "Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου Ή Καρτε- ρία. 1863. Είς 8ον, φ. 2 α.ά. + σ. β'+ 169, ΛΕΥ—. *
Αικατερίνης Θεοχάρη

Ιστορία δύο ψυχών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία δύο ψυχών