9663. -Ή φάσις της 'Ελλάδος. Προ της εκλογής και μετ' αυτήν τοΰ Γεωρ- γίου Α'. Βασιλέως τών Ελλήνων. Ποίημα 'Ιωάννου Νικολάου Koνταρίνη. Τοΰ Πα- τρόθεν μεν Κεφαλλήνος, Μητρόθεν δε Φολεγσνδρίου. Έν 'Αθήναις, τΰποις Νικολάου Παπαδοπούλου Όδός Αγίου Νικολάου Ραγκαβά. 1863. Εις 8ον, σ. 20. Στίχοι. ΕΒΕ. Ν. Φ. 681Μ, ΠΚ. Α 115.
Ιωάννου | Νικολάου Koνταρίνη

Η φάσις της Ελλάδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η φάσις της Ελλάδος.