9661. - Ή τυραννομάχος Ελλάς ή συλλογή διαφόρων νέων ασμάτων, έθνεγερ- τηρίων, σατυρικών, ηρωικών, ερωτικών κτλ. εκδοθέντων διά δαπάνης Α. Σ. 'Αγαπητού, εκδοσις πρώτη. Έν Πάτραις τυπογραφεΐον Ά. Σ. 'Αγαπητού 1863. ΕΙς 16ον, ο. 176. ΕΤΒ 87δ. *

Η τυραννομάχος Ελλάς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η τυραννομάχος Ελλάς