9656. - Ή Σαμία "Ορφανή, ή 6 θρίαμβος τής αρετής. Δράμα πρωτότυπον εις πράξεις τρεις Ύπό Αλέξανδρου Ι. Σταματιάδου. Έν Κωνσταντινουπόλει, τΰποις Α. Κορομηλδ και Π. Πασπαλλή. (Όδός Πεμπτοπαζάρου, αρ. 3). 1863. Εις 8ον, σ. 72. ΕΕΘΣ 6, ΛΕΥ—. *
Αλέξανδρου Ι. Σταματιάδου.

Η Σαμία Ορφανή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Σαμία Ορφανή