9655.-Ή πρωΐα ήτοι διήγημα οίκογενειακόν εύχάριστον και διδακτικόν εις τάς μητέρας ιδίως. Έκ τοΰ 'Αγγλικού υπό .... Έν 'Αθήναις, τΰποις Λακωνίας 1863. Εις δον μικρόν, σ. 76, μετά τίνων εικόνων. ΛΕΥ—. *

Η πρωΐα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η πρωΐα