9650. - Ή πλήρεις "Ενωσις. [κάτω:] 'Ιωάννης ιερεύς Μαυροκέφαλος. Έκ τοΰ τυπογραφείου «ή Κεφαλληνία». Μφ. 0.19x0.28. Στίχοι. Τφ 1863. ΔΑΚ—.
Ιωάννης ιερεύς Μαυροκέφαλος

Η πλήρεις Ενωσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η πλήρεις Ενωσις