9648. - Ή Παλιγγενεσία τής 'Ελλάδος Λόγος Εκφωνηθείς παρά τοϋ Άντι- συνταγματάρχου, άριστειούχου, και Ίππότου Κυρίου Κάρπου έν Μεσολυγγίφ τή 18 'Οκτωβρίου τοΰ 1863 έτους έν τω Ναώ τοΰ αγίου Παντελεήμονος, και*}' ην ήμέραν έπάτησεν κατά πρώτον το Έλληνικόν έδαφος ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τών Ελλήνων Γεώρ- γιος ό Α' και έδοξολόγησαν τον υψιστον Θεόν ό Στρατός και ά'πας ό λαός. [έν τέλει:] Τυπ. <Έλλην. Χρονικών». Εις 16ον, σ. 19. Έν Μεσολογγίο). IEEE—. -Η-
Κάρπου

Η Παλιγγενεσία της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Παλιγγενεσία της Ελλάδος