9639. -Ή κατά την έ'χτην Σεπτεμβρίου 1861. ύπό 'Αριστείδου Δοσίου Μα- κεδόνος απόπειρα φόνου 'Αμαλίας. Ύπό Ν. Γ. Νοταρίδου. Δικηγόρου έν 'Αθήναις Δικαστηρίοις.Άθήνησι εκ τοΰ τυπογραφείου 'Αγαθή Τΰχη 1863. Εις 16ον, σ. 28. Στίχοι. ΛΕΥ—, IB 48, 917. *
Ν. Γ. Νοταρίδου

Η κατά την έκτην Σεπτεμβρίου 1861. υπο Αριστείδου Δοσίου Μακεδόνος απόπειρα φόνου Αμαλίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η κατά την έκτην Σεπτεμβρίου 1861. υπο Αριστείδου Δοσίου Μακεδόνος απόπειρα φόνου Αμαλίας