9636. - Ή ένωσις τών Ιονίων νήσων μετά τοΰ Βασιλείου της Ελλάδος ύπό Ι. Α. Τιπάλδου δικηγόρου Έν 'Αθήναις Τΰποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πΰλη της 'Αγοράς 'Αριθ. 42). 1863. Εις 4ον, φ. Ιόά. + ο. 22. ΒΒΕ. ΙΣΤ. 5012» καί Π. Ε. 173, ΓΕΝ. Geogr. 3580, ΔΑΚ—. *
Ι. Α. Τιπάλδου

Η ένωσις των Ιονίων νήσων μετά του Βασιλείου της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η ένωσις των Ιονίων νήσων μετά του Βασιλείου της Ελλάδος