9633. -Ή έν Κεφαλληνία πονηρά και άλιτήριος Φατρία τοΰ άφορισθέντος ύπό τής ορθοδόξου ημών Εκκλησίας 'Ανδρέου Λασκαράτου. "Η αν θέλης Οι μιαρόφωνοι κλητήρες τοΰ άδου ύπό Χρυσοστόμου ιερομόναχου Ζερβού Ίακωβάτου. Έν Κε- φαλληνία, έκ τοΰ τυπογραφείου «ή Ανατολή». 1863. Εις 8ον, σ. δ'+ 5-16. ΔΑΚ—. #
Χρυσοστόμου | Ζερβού Ίακωβάτου

Οι μιαρόφωνοικλητήρες του άδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι μιαρόφωνοικλητήρες του άδου