9631.-Ή Εκκλησία τοΰ Βασιλείου της Ελλάδος και ή άναμόρφωσις τοΰ Κλήρου [έν τέλει:] Έκ τοΰ τυπογραφείου «Αθηνάς». Εις δον, ο. 23. "Ανευ έτους, αλλά τοΰ 1863. Άφορφ εις ζητήματα προκύπτοντα έκ τοΰ συ- ζητουμένου άρθρου τοΰ Συντάγματος περί θρησκείας. ΜΓ—, ΑΠ—. -Η-

Η Εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδος και η αναμόρφωσις του Κλήρου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδος και η αναμόρφωσις του Κλήρου