9629.-Ή ΚΕ'. Μαρτίου, [έν τέλει:] Θ. Καρούσος. Έν Κεφαλληνία Έκ τοΰ τυπογραφείου «Ή Άνατολή> 1863. Εις 8ον, σ. 16. ΛΟΒ. Κ III. #·
Θ. Καρούσος

Η ΚΕ'. Μαρτίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η ΚΕ'. Μαρτίου