9626. -Ή δημοκοπία ή οί αύτοχειροτόνητοι κηδεμόνες τοΰ "Εθνους, [έν τέλει:] Έν Κωνσταντινουπόλει τον Ίανουάριον τοΰ 1863. Α. Π. Εις 8ον, σ. 16. ΓΕΝ. Theol. 2608, ΜΙΘ—.
Α. Π.

Η δημοκοπία ή οι αυτοχειροτόνητοι κηδεμόνες του Έθνους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η δημοκοπία ή οι αυτοχειροτόνητοι κηδεμόνες του Έθνους