9622. — Ή αληθής κατάστασις των ημετέρων εκκλησιαστικών και εθνικών πραγ- μάτων και ή φωνή τοΰ έθνους, ΰπό τίνος ορθοδόξου Χριστιανοΰ. Έν Κωνσταντινου- πόλει 1863. Εις 8ον, σ. 45. "Ανευ μνείας τυπογραφείου. Συγγραφείς οί Κ. Άδοσίδης, Θ. Γεωργιάδης, Σωφρόνιος Χρηστίδης και Ματθαϊος ΙΙετρίδης. Πρβλ. Μ. Γεδεών, Άποσ. χρονογράφου σ. 64. ΕΒΕ. Θ. 65" , ΓΕΝ. Theol. 2608. #
Κ. Άδοσίδης | Θ. Γεωργιάδης | Σωφρόνιος Χρηστίδης | Ματθαϊος ΙΙετρίδης

Η αληθής κατάστασις των ημετέρων εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων και ή φωνή του έθνους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η αληθής κατάστασις των ημετέρων εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων και ή φωνή του έθνους