9619.— Ή 'Αγλαΐα ή τα δεινά της Ελλάδος υπό Ν. Κατραμή ιερέως. Δια συνδρομής φιλόμουσων ομογενών Έν Ζακΰνθω Τυπογραφεΐον «Ό Ζάκυνθος» Κων- σταντίνου Ρωσσολίμου. 1863. Εις δον, σ. 60. ΓΕΝ. Κ. G. 215, ΛΟΒ. Κ 1/1. #
Ν. Κατραμή

Η Αγλαΐα ή τα δεινά της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Αγλαΐα ή τα δεινά της Ελλάδος