9617.— Ζήτω τό "Εθνος. Ζήτω ό Βασιλεύς τών Ελλήνων Γεώργιος ό Αος. Ζήτωσαν αί τρεις εύεργέτιδες Δυνάμεις, [κάτω:] Έν 'Αθήναις τήν 21 8βρίου 1863. Ύποσημειοϋμαι τής 'Υμετέρας Μεγαλειότητος εύπειθέστατος υπήκοος Ζήσης Σωτηρίου "Ελλην τοϋ 'Ολύμπου και γενικός Στρατιάπης τής Εθνοφυλακής. Μφ. 0.27x0.37. ΙΕΕΕ-.
Ζήσης Σωτηρίου

Ζήτω το Έθνος. Ζήτω ο Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος ο Αο .Ζήτωσαν αι τρεις ευεργέτιδες Δυνάμεις,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ζήτω το Έθνος. Ζήτω ο Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος ο Αο .Ζήτωσαν αι τρεις ευεργέτιδες Δυνάμεις,