9614. — Εύρετήριον τής ελληνικής νομολογίας, ήτοι περιληπτική και αναλυ- τική κατ' άλφάβητον συλλογή τών αποφάσεων τοϋ Άρ. Πάγου, και τών εν 'Αθήναις και έν Ναυπλ. δικαστηρίων τών εφετών. Ύπό Ν. Ίωαννίδου, Άρειοπαγίτου, εκδο- θείσα δε επιμέλεια Λεωνίδα Λ. Σγοΰτα. Τρίτος - ύπεράσπισις (επί πολ. δικών). Άθή- νησι, 1863. Εις 8ον, φ. 2 ά.ά. + σ. 415. Ψευδότιτλος : Παράρτημα τής Θέμιδος. Τόμος εικοστός. ΟΙ λοι- ποί τόμοι (21-25) έξεδόθησαν κατά τά ετη 1864-1871. Πρβλ. αριθ. 4431, 4539, 4731, 4941, 5181, 5694, 5968, 6224. 6433, 6930, 7547, 7865, 8207, 8627 και 9091. -*
Ν. Ίωαννίδου

Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας