9610.-Ερμηνεία τοϋ έλληνικοϋ εμπορικού δικαίου, Ύπό Γ. Α. Ράλλη; Τακτικού Καθηγητού τοϋ Εμπορικού Δικαίου εν τφ ΈΟνικφ Πανεπιστημίφ. Τόμος πρώτος, έ'κδοσις δευτέρα. Μετά πλείστων προσι^ηκών και βελτιώσεων. 'Εν 'Αθήναις, εκ της τυπογραφίας τών τεκ. 'Ανδρέου Κορομηλά. Όδός Έρμου, Πλατεία Συντάγματος, 'Αριθ. 1. 1863. Εις 8ον, σ. ιβ' + 584. Τφ αΰτφ ετει: Τόμος δεύτερος σ. 575 + 1 ά.ά. Ό Τόμος τρίτος τφ 1880. *
Γ. Α. Ράλλη

Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου