9597.-Έλληνο-τουρκικοί συνήθεις Διάλογοι, έ'νθα και τύποι επιστολών κτλ. συλλεγέντες και μεταφρασθέντες Ύπό Γαβριήλ Παππά Άρχαγγέλου, τοΰ έκ Νεα- πόλεως της Καππαδοκίας. Γιουνανι βέ Τουρκι Μουκιλλεμέλερ. Έν 'Αθήναις. Έκ τοΰ Τυπογραφείου ό Λόγιος Έρμης. 1863. Εις 12ον, σ. ια' + 132.
Γαβριήλ Παππά Άρχαγγέλου

Έλληνο-τουρκικοί συνήθεις Διάλογοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έλληνο-τουρκικοί συνήθεις Διάλογοι