9594. - Ελληνική Χρηστομάθεια διηρημένη ε'ις μέρη πέντε προς χρήσιν τών σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρίας. Έρανισθεΐσα μέν ΰπό Ν. Φωσκίδου, έπι&εωρηθεΐσα δε υπό τοΰ διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρίας ταύτης και εγκριθείσα υπό τοΰ επί τών Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας εκπαιδεύσεως 'Υπουργείου, Εκδί- δεται δαπάνη τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρίας. Μέρος δεύτερον Περιέχον τα μαθήματα τής δευτέρας τάξεως. Έν 'Αθήναις, εκ τής Έθν. Τυπογραφίας. 1863. Εϊς 16ον, σ. 360. Πρβλ. αριθ. 9073. *
Ν. Φωσκίδου

Ελληνική Χρηστομάθεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική Χρηστομάθεια