9590.-Ελληνική 'Ασφαλιστική Εταιρία Ή Έρμούπολις.Έν Έρμουπόλει Σύ- ρου. Καταστατικόν Μετά τοΰ Θεσπίσματος τής Προσωρινής Κυβερνήσεως τής 'Ελ- λάδος. Τΰποις Νικολάου Βαρβαρέσου. (Όδός αγοράς). 1863. Εις 8ον, σ. 18. Έν 2ΰρω. IB 118, 1875. *

Καταστατικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Καταστατικόν