9584. - "Εκτακτον παράρτημα τοϋ άρίθ. 35. της εφημερίδος ή Δεκάτη 'Οκτω- βρίου [κάτω:] Τυπ. Ό Παρνασσός Σ. Χ. Ραφτάνη. Μφ. 0.28x0.21. Περιέχει τήν άπό 3 Σεπτεμβρίου 1863 έγκύκλιον τής έπί τοϋ εκλογικού συλλό- γου Κερκύρας Κενιρ. ΈπίΓροπής. Πρώτος υπογράφει ό Μητροπολίτης Κερκύρας 'Αθανάσιος. ΦΜ—. -Η-
Μητροπολίτης Κερκύρας 'Αθανάσιος

Έκτακτον παράρτημα του άρίθ. 35. της εφημερίδος ή Δεκάτη Οκτωβρίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκτακτον παράρτημα του άρίθ. 35. της εφημερίδος ή Δεκάτη Οκτωβρίου