9572. - Εις τον θάνατον τοΰ 'Αλεξάνδρου Σούτσου έλεγείον. ύπό Σπυρίδω- νος Γ. Μαλάκη (Κεφαλλήνος). 'Ιούλιος 1863. Έν 'Αθήναις, τΰποις Δημητρίου Καρα- κατσάνη. 1863. Είς 8ον, α. ζ' + 9 -14 +1 ά.ά. ΓΕΝ. MGL 473, ΛΟΒ Κ 1/1, IB 103, 1742.
Σπυρίδω-νος Γ. Μαλάκη

Εις τον θάνατον του Αλεξάνδρου Σούτσου ελεγείον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις τον θάνατον του Αλεξάνδρου Σούτσου ελεγείον