9565. - Έγχείρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως ή οδηγός περί μεθό- δων διδακτικών συνδιδακπκής και μικτής, και περί νηπιακών σχολείων. Ύπό Ι. Π. Κόκκωνη. Πρώην Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου και τών Δημοτικών Σχολείων. Νΰν δέ μέλους τοϋ παρά τω Ύπουργείφ τής Παιδείας πενταμελοϋς Συμβουλίου. Μέρος
Ι. Π.Κόκκωνη

Έγχείρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έγχείρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως