9562. - Έγχείρίδιον Έθνοφΰλακος. Συλλογή νόμων και διατάξεων, κανο- νισμών και διδασκαλιών στρατιωτικών ασκήσεων και υπηρεσιών μετά τών εις ταΰτα ανηκόντων λιθογραφημένων πινάκων και σχημάτων, χρησίμων κατά την έκπαίδευσιν εν γένει και ύπηρεσίαν τής Εθνοφυλακής, εκδοθέν υπό Χρήστου Σ. Βυζαντίου, Άντισυν- ταγματάρχου τοϋ πεζικού παρά τφ Ύπουργείφ τών Στρατιωτικών. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ έθνικοΰ τυπογραφείου. ΕΙς 16ον, φ. 8 ά.ά. + σ. κδ'+ 799 + 2 ά.ά., μετά 76 πινάκων. ΔΒΕ 2765. *

Εγχείρίδιον Εθνοφΰύλακος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχείρίδιον Εθνοφΰύλακος