9560. - Έγχείρίδιον 'Αριθμητικής μετά συλλογής προβλημάτων κατά το σύστημα Καρόλου Κόππη έπεξεργασθέν υπό Γ. Άθ. Γεράκη Γυμνασιάρχου Πατρών. Τρίτη έ'κδοσις μετερρυθμισμένη Προς χρήσιν τών ελληνικών Σχολείων Κατ' εγκρισιν τής Κυβερνήσεως. Έν Πάτραις, τυπογραφεΐον και βιβλιοπωλεΐον ΕύσταίΚου Π. Χρι- στοδοΰλου και Σ. παρά την όδόν Έρμου 1863. Εις 8ον, σ. 4. ά.ά. + ιβ'+162. Πρβλ. αριθ. 6435, 6540 και 7789. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 2245. -*
Γ. Άθ. Γεράκη

Εγχείρίδιον Αριθμητικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχείρίδιον Αριθμητικής