9557. - Εγκύκλιος τής μιας αγίας Καθολικής και 'Αποστολικής 'Εκκλησίας Επιστολή προς τους απανταχού 'Ορθοδόξους. Εκδίδεται νϋν το δεύτερον μετά προσθή- κης. Έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. (έν όδώ Πεμπτο- παζάρου 'Αριθ. 3.) 1863. Είς δον, σ. 115. "Από σ. 43-115: Προσθήκη τοΰ Στεφ. Καραθεοδωρί). ΕΒΕ. Θ. 4177 και 10535·". ΓΕΝ. Theol 2608, ΘΦΠ. 7/71, ΜΙΘ—, ΠΚ. Ζ. 95. *

Εγκύκλιος της μιας αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκύκλιος της μιας αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας