9556· - "Εγγραφα προαχθέντα είς φώς χάριν τών άτρύτων και εντίμων αγώ- νων τών κλεινών τοϋ Βρεταννικοΰ Κοινοβουλίου μελών, μεταφρασθέντα δε καΐ εκδο- θέντα Προς γνώσιν τοΰ κοινοϋ, δαπάνη φίλων Των, δια τών εγγράφων τούτων συκο- φαντηθέντοιν. Κέρκυρα Τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και Α. αδελφών Κάων. 1863. Εις 8ον, σ. 30. Οί συκοφάντη θέντες ήσαν οί Γεώργιος Μαρκοράς και 'Αναστάσιος Ξυδιάς, δικασταί, παυθέντες ύπό τοΰ Άρμοστοΰ. ΔΒΚ—. *

Εγγραφα προαχθέντα εις φώς χάριν των ατρύτων και εντίμων αγώνων των κλεινών του Βρεταννικού Κοινοβουλίου μελών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγγραφα προαχθέντα εις φώς χάριν των ατρύτων και εντίμων αγώνων των κλεινών του Βρεταννικού Κοινοβουλίου μελών